Założyciele OZRSS Logo OZRSS Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 
MENU
 

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE
Aktualności...Fundusz Inicjatyw Społecznych FIO
Projekty FIO 2012 dotyczące spółdzielczości socjalnej

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty podmiotów realizujących ciekawe projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2012:
"Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych jako sprawdzony pomysł na rozpoczęcie działalności dla grup inicjatywnych z całej Polski"
Spółdzielnia Socjalna "Mona Lisa" - www.wizytystudyjne.org

"Akademia Trenerów Spółdzielczych"
Spółdzielnia Socjalna "Austeria Krokus" - www.akademiatrenerow.org

"Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej"
Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" - www.spoldzielniesocjalne.org

"Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych - warsztaty z przedsiębiorczości"
Fundacja im. De Gaulle'a - www.przedsiebiorstwaspoleczne.plPółrocznik 'Ekonomia Społeczna'
Nowy półrocznik "Ekonomia Społeczna"

Zapraszamy do lektury czwartego numeru półrocznika "Ekonomia Społeczna" - publikacji opublikowanej przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Na łamach półrocznika są prezentowane zarówno artykuły naukowe, raporty z badań, jak i inne teksty zawierające omówienia, analizy inicjatyw i rozwiązań adresowanych do środowiska ekonomii społecznej. Periodyk jest dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.plDepartament Pożytku Publicznego
Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (2012-2015)

Informujemy, że spółdzielczość socjalna uzyskała swoje przedstawicielstwo w Radzie Działalności Pożytku Publicznego - organie opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Reprezentantem został Cezary Miżejewski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.
Więcej informacji na stronie: www.pozytek.gov.plPurpose
Magazyn "Purpose - Kultura, Nauka, Przedsiębiorczość"

Zapraszamy do lektury nowego 73. numeru magazynu "Purpose - Kultura, Nauka, Przedsiębiorczość", w którym prezentowane są niezwykle ciekawe przykłady działań na polu spółdzielczości, które mogą stanowić wzór do naśladowania.
Więcej informacji na stronie: purpose.com.pl/magazynKrajowa Rada Spółdzielcza
Konkurs na wspomnienia Spółdzielców z okresu transformacji

Zarząd Towarzystwa Spółdzielców z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości ogłasza konkurs na wspomnienia Spółdzielców z okresu transformacji. Transformacja ustrojowa przyniosła polskiej spółdzielczości bardzo głębokie przeobrażenia: destrukcję dawnej struktury organizacyjnej ukształtowanej w PRL, utratę podstawowego zaplecza gospodarczego zlikwidowanych związków i znacznej części majątku, służących spółdzielniom w realizacji zadań statutowych, ich rozwojowi oraz usprawnianiu działalności w obsłudze członków i ludności w środowiskach lokalnych. Powstały także spory wewnętrzne związane z podziałem i uwłaszczaniem się na mieniu spółdzielczym, różnych grup interesu oraz marginalizacja roli i znaczenia spółdzielczości w gospodarce narodowej, o czym świadczy wydatne zmniejszenie udziału w tworzeniu PKB. Nastąpił także zanik wielu pełnionych wcześniej funkcji społecznych, w tym oświatowo-kulturalnych. Zwracamy się do wszystkich Spółdzielców działających w różnych środowiskach, do społecznych działaczy samorządu spółdzielczego, do czynnych zawodowo i byłych pracowników, emerytów, rencistów i bezrobotnych z prośbą o wspomnienia. Nadsyłane prace oceniane będą przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 listopada 2012 r.
Więcej informacji na stronie: krs.org.plFundusz Inicjatyw Społecznych FIO
Projekt: "Uda się - upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej"

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość i Studio Doozo Pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Szczecinie w ramach projektu "Uda się - upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Społecznych organizuje nastepujące przedsięwzięcia:
- konkurs na przedsiębiorstwa społeczne - podmioty ekonomii społecznej w ramach którego chcielibyśmy wyłonić bohaterów reportaży radiowych i telewizyjnych,
- konkurs filmowy "Przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna w obiektywie i reklamie",
- V Ogólnopolski Przegląd Filmów Społecznych,
- szkolenie pt. "Łączenie aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną",
- IV Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie.
Więcej informacji na stronie www.udasie.org.plEkonomia Społeczna
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Przedstawiamy przygotowany przez członków grupy strategicznej Zespołu do spraw rozwiązań systemowych ekonomii społecznej, projekt dokumentu - Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument ten, po przeprowadzeniu dyskusji w środowisku ekonomii społecznej, przyjęciu przez Zespół, oraz uzgodnieniach wewnątrz administracji rządowej oraz bardzo istotnych konsultacjach społecznych, stanowić będzie dokument Rady Ministrów, wynikający z systemu programowania strategicznego kraju i regionów, określony w przepisach o zasadach prowadzeniu polityki rozwoju - więcej >>Naczelny Sąd Administracyjny
Ważne. Uchwała NSA. Odmowa dotacji na start firmy podlega kontroli sądu

Negatywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie osobie niepełnosprawnej i bezrobotnej jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej następuje w formie decyzji administracyjnej. Taką uchwałę podjął 24 maja 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny. NSA uznał, że choć z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.) nie wynika, w jakiej formie starosta udziela odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie, to należy domniemywać, że jest to decyzja administracyjna. Taka też jest stała wykładnia przepisów, że o skutkach jakiejś czynności administracyjnej przesądza jej treść - więcej >>Krajowa Rada Spółdzielcza
Forum Ekonomiczne w Krynicy

Krajowa Rada Spółdzielcza organizuje udział przedstawicieli Spółdzielczości Polskiej w obradach Forum Ekonomicznego w Krynicy w dniach 7-9 września 2012 r., gdzie będzie prezentowany panel o tematyce spółdzielczej.
Tekst zaproszenia - pobierz plik >>
OZRSS
Pismo OZRSS do MPiPS

Prezentujemy Państwu pismo jakie Zarząd OZRSS skierował do Sekretarza Stanu Jarosława Dudy w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Tekst pisma - pobierz plik >>